Information

Brandfarlig vätska i cistern och hantering inom vattenskyddsområde

Miljöförvaltningens informationsblad om regler kring cisterner med brandfarliga vätskor och cisterner inom vattenskyddsområde.

Sammanfattning

  • Om du ska installera en cistern för mer än 1 kubikmeter brandfarlig vätska måste du lämna skriftlig information till miljöförvaltningen och/eller söka tillstånd hos plan- och byggnadsnämnden
  • Du är skyldig att informera  miljöförvaltningen om du planerar att hantera mer än 250 liter  brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, oavsett om den ska förvaras i cistern, fat eller annan behållare.