Rapport

Bostadsförsörjningsplan 2016–2020

Behoven av permanent särskilt boende inom äldreomsorgen i Uppsala och strategierna för att möta dem.

Sammanfattning

Uppgifter om den förväntade befolknings- och hälsoutvecklingen bland äldre, det senare avgränsat till förväntat insjuknande i demenssjukdomar, tillsammans med en bedömning av behovstäckning i dagsläget, utgör grund för en bedömning av behovet av särskilt boende i denna plan.

För de närmaste fem åren, 2016-2020, bedöms behovet motsvara ytterligare 228 platser inom permanent särskilt boende. Det aktualiserar en utbyggnadstakt motsvarande något mindre än ett särskilt boende per år. I den framtagna prognosen finns samtidigt en omnämnd risk för underskattning, specifikt vad det gäller behovet av platser för personer med demenssjukdom.