Information

Beslut och skötselplan naturreservatet Stadsskogen

Bildande av naturreservatet Stadsskogen i Uppsala kommun och fastställande av skötselplan.

Sammanfattning

Uppsala kommun förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) Stadsskogen som naturreservat.

Syftena med naturreservatet är att:

  • bevara Stadsskogens biologiska mångfald, dess värdefulla natur- och kulturmiljöer och områdets karaktär som sammanhängande skog. 
  • tillgodose behovet av områden för friluftsliv och erbjuda möjligheter till rekreation, naturupplevelser och naturstudier. 
  • tillgodose funktionen som ekologisk och social grön korridor för den biologiska mångfalden och för friluftslivet.