Information

Beslut och skötselplan naturreservatet Norra Lunsen

Bildande av naturreservatet Norra Lunsen i Uppsala kommun och fastställande av skötselplan.

Sammanfattning

Uppsala kommun förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) Norra Lunsen som naturreservat. 

Syftena med naturreservatet är att:

  • bevara och utveckla äldre barr- och blandskogar, sumpskogar, annan värdefull skogsmark, myrmarker, de geologiska bildningarna, de hydrologiska betingelserna och hotade och missgynnade arter som är förknippade med nämnda förhållanden.
  • bevara ett större sammanhängande tätortsnära friluftsområde med vildmarkskaraktär, och under beaktande av övriga bevarandeintressen, utveckla och förvalta anordningar som främjar allmänhetens möjligheter till naturupplevelser inom området.
  • bevara och tydliggöra kulturlämningar.