Rapport

Bebyggelsetypologi för Uppsala stad

Underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016. Rapporten sammanfattar en metodstudie om en typologisering av bebyggelsen i Uppsala och en uppskattning av förtätningspotential.

Sammanfattning

Syftet med uppdraget har varit att ta fram en funktionell bebyggelsetypologi som kan användas för att studera alternativa utbyggnadsscenarier för Uppsala. Eftersom förutsättningarna till förtätning skiljer sig åt mellan olika typer av bebyggelse, så kan typologin också användas för att studera den samlade förtätningspotentialen i Uppsala.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.