Rapport

Årsredovisning räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierps, Uppsalas och Östhammars kommuner. Samarbetet startade 2012 med Uppsala som värdkommun. I nämnden sitter ledamöter från alla tre kommuner.

Sammanfattning

Sammanfattning för 2016 års årsredovisning

Räddningsnämnden ansvarar för räddningsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och i tillämpliga delar kommunernas uppgifter enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nämnden har följt införandet av metoden Första InsatsPerson, FIP under året eftersom metoden väntas tydligt bidra till nämndens måluppfyllelse. 

Under stor del av året har nämnden noga tagit del av förvaltningens arbete med arbetsmiljö. 

Lokalförsörjningen har också varit ett aktuellt ämne. Nämnden följer processen beträffande nya brandstationer i Gimo och Tierp. Nämnden följer även ombyggnationer på befintliga brandstationer. Dessa görs för att uppnå en bättre arbetsmiljö och förutsättningar för bättre jämställdhet. På nämndens förslag har de tre kommunerna avtalat om nybyggnation av brandstation i Almunge. 

Under året har rengöring och brandskyddskontroll, vanligen kallad sotning, upphandlats. Flera likvärdiga anbud inkom och resulterade i nya entreprenörer i Tierp och Östhammar.