Rapport

Årsredovisning 2016, Uppsala Stadshus AB

Årsredovisning och koncernredovisning från styrelsen och verkställande direktören för Uppsala Stadshus AB.

Sammanfattning

Resultatet efter finansiella poster är 157 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor högre än föregående år. Om realisationsvinster och realisationsförluster exkluderas är resultatet 184 miljoner kronor, motsvarande 44 miljoner kronor bättre än i fjol.

Resultatet för koncernen och bolagen kommenteras på sidan 10 ff. och under respektive bolags avsnitt. Resultat efter skatt är 77 miljoner kronor. I detta ingår en skattekostnad på 80 miljoner kronor. Av skattekostnaden avser 24 miljoner kronor moderbolaget, Uppsala Stadshus AB, där koncernbolagens skattemässiga överskott samlats. 26 miljoner kronor av skattekostnaden avser de bolag i koncernen som av Skatteverket nekats avdrag för räntor på vissa lån från Uppsala kommun. Dessa bolag har gjort avsättningar för skattekostnaderna i sina bokslut. Skatteverkets beslut har överklagats.

Balansomslutningen per 31 december uppgår till 21 401 miljoner kronor, en ökning med 1 694 miljoner kronor från de 19 707 miljoner kronor som redovisades i fjol. Ökningen speglar den höga investeringstakten i koncernen. En relativt stor andel av bolagens investeringar lånefinansieras.

Soliditeten är 20 procent och ligger strax under fjolårets nivå. Investeringarna uppgår till 1 898 miljoner kronor, vilket är 272 miljoner kronor mer än föregående år.