Rapport

Årsredovisning 2015

Kommunens årsredovisning beskriver vad som hänt under året och hur kommunen utvecklats utifrån de mål som kommunfullmäktige satt. Den redovisar också det ekonomiska resultatet.

Dokument

Årsredovisning 2015

WEBBSIDA (HTML)

Se dokumentet som webbversion.

Årsredovisning 2015

PDF, 3 MB | Lyssna

Ladda ner dokumentet som PDF-version.

Sammanfattning

Under året har flera stora förändringar skett i kommunen. Den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen som initierades under 2014 är nu på plats. Flera omflyttningar mellan kommunens olika administrativa lokaler har skett och den nya politiska ledningen har tillträtt i kommunens alla nämnder och styrelser.

I början av 2015 undertecknade kommunen den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMRdeklarationen). Undertecknandet är ett ställningstagande och åtagande att nå upp till de 30 artiklar som finns i deklarationen. Jämlikhet och tidiga insatser har prioriterats, bland annat genom införandet av sociala investeringar. Flera kommunala verksamheter har HBTQ-certifierats. Inom utbildningsområdet har vi beslutat om en ny modell för fördelning av pengar till förskolor och skolor. Modellen gäller från och med 2016 och innebär att resurser i högre grad omfördelas till förmån för de förskolor och skolor som har större utmaningar än andra.

Oron i världen påverkar även Uppsala. Första januari 2016 bodde nära 4 000 asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd i Uppsala kommun. Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och visar solidaritet mot de människor som har flytt undan krig och förtryck. Kommunens verksamheter har därför arbetat intensivt för att skaffa fram boenden och ge service till nyanlända flyktingar.

Möjligheterna till en positiv utveckling i hela Uppsala kommun är goda. Uppsala har under 2015 för andra gången utsetts till Årets stadskommun i tidningen Fokus "Här är bäst att bo". Av samtliga 290 kommunerna hamnar Uppsala på en andra plats efter Stockholm. Under 2015 utsågs Uppsala även till Årets studentstad av Sveriges förenade studentkårer och vann en silverplats i tävlingen Årets stadskärna. En bekräftelse på att Uppsala är en bra plats att bo i.

När 2015 summeras går det att konstatera att vi har blivit 2 764 fler uppsalabor. Att Uppsalas fortsätter att växa är i grunden mycket positivt men ställer också krav. Befolkningstillväxten i kombination med den demografiska utvecklingen är utmaningar som innebär ett större behov av bland annat välfärd och jobb. 

Befolkningstillväxten ställer också krav på ökat bostadsbyggande. Under 2015 är 3 855 nya byggrätter antagna i detaljplaner. Över 2 000 nya bostäder har börjat byggas, vilket är fler än något annat år under 2000-talet. Kommunen driver på utvecklingen i större områden som Ulleråker och Södra staden för att få en högre byggtakt. För att underlätta för de bostadssökande i Uppsala har vi också beslutat att inrätta en bostadsförmedling som slår upp portarna i juni 2016.

Uppsala har målet att bli Sveriges bästa cykelstad. I år är andelen resor med cykel i Uppsala tätort är för första gången fler än bilresorna. Cyklingen har ökat från 28 till 36 procent medan bilresorna sjunkit från 39 till 34 procent. Vi har antagit ett långtgående vattenprogram, med mål och åtgärder för hur kommunens vattenområden ska få bättre vattenkvalitet och skärpt de långsiktiga klimatmålen. Uppsala ska vara fossilfria lokalt 2030 och klimatpositivt 2050.

Ordning och reda i ekonomin är helt avgörande för att lyckas med de investeringar som Uppsala behöver i skola, välfärd och hållbar utveckling. År 2015 har vi kommit en bit på väg mot en ekonomi i balans. Kommunkoncernens ekonomiska resultat efter skatt är i år -39 miljoner kronor (att jämföra med -110 miljoner kronor 2014). Genom att fortsätta vårt målmedvetna arbete och förebyggande
åtgärder tänker vi vända kommunens underskott till överskott.