Rapport

Årsredovisning 2015, Uppsala Stadshus AB

Uppsala Stadshus AB är kommunens koncernbolag. Årsredovisningen beskriver kommunens bolag och det ekonomiska resultatet för året.

Sammanfattning

Året i korthet – nyckeltal och resultat

Stadshuskoncernen hade i medeltal 807 medarbetare 2015, vilket är 52 fler än året innan. Den största förändringen kan noteras för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB som startade sin verksamhet 2013 och som sedan dess fortlöpande gjort rekryteringar för att nå full bemanning. Även Uppsala Vatten och Avfall AB ökade sin bemanning till följd av nyanställningar kopplade till större investeringsprojekt.

Resultatet efter finansiella poster är 111 miljoner kronor, vilket är 70 miljoner kronor lägre än föregående år. Om reavinster och reaförluster exkluderas är resultatet 140 miljoner kronor, motsvarande 5 miljoner kronor bättre än i fjol och 38 miljoner kronor bättre än årets budget. Resultatet för koncernen och bolagen kommenteras på sidan fem och under respektive bolags avsnitt.

Resultat efter skatt är 58 miljoner kronor. I detta ingår en skattekostnad på 52 miljoner kronor. Av skattekostnaden avser 13 miljoner kronor moderbolaget, Uppsala Stadshus AB, där koncernbolagens skattemässiga överskott samlats. 34 miljoner kronor av skattekostnaden avser tre bolag som av Skatteverket nekats avdrag för räntor på vissa lån från Uppsala kommun. Dessa bolag har gjort avsättningar för skattekostnaderna i sina bokslut. Skatteverkets beslut kommer att överklagas. 

Balansomslutningen per 31 december uppgår till 19 707 miljoner kronor, en ökning med 950 miljoner kronor från de 18 757 miljoner kronor som redovisades i fjol. Ökningen speglar den höga investeringstakten i koncernen. En relativt stor andel av bolagens investeringar lånefinansieras. 

Soliditeten är 21 procent och ligger strax under fjolårets nivå. Investeringarna uppgår till 1 626 miljoner kronor, vilket är 150 miljoner kronor mer än föregående år. Uppsalahemkoncernen påbörjade under året byggandet av 486 nya lägenheter och investerade för 852 miljoner kronor. Uppsala Kommuns Fastighets AB slutförde förnyelsen av Gottsunda Centrum och investerade i Gottsunda tennishall vilket står för merparten av bolagets investeringar på 56 miljoner kronor. AB Uppsala Kommuns Industrihus investerade 105 miljoner kronor, bland annat i fastigheten Boländerna 32:2 och i Vaksala-Eke. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s investeringar uppgår till 249 miljoner kronor och avser om-, ny- och tillbyggnad av skolor samt åtgärdande av skador. Uppsala Kommun Sport och Rekreationsfastigheter AB:s investeringar är 49 miljoner kronor och bland större projekt under året märks konstgräs på Bälinge IP och Lötens sportfält, kylsystem Gränby Ishallar samt nybyggnation Studenternas IP. Uppsala Vatten och Avfall AB:s investeringar är 283 miljoner kronor och avser bland annat VA-arbeten i Gunsta-Länna, Jälla och Kungsängen.

Uppsalahem redovisar ett resultat efter finansiella poster på 233 miljoner kronor, vilket är något sämre än föregående års bokslut, men 27 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen förklaras i huvudsak av en intäkt på 29 miljoner kronor avseende ersättning för miljösanering av Frodeparken.

Uppsala Kommun Fastighetskoncernen redovisar ett resultat om -3 miljoner kronor, resultatet är något bättre än budget och 3 miljoner kronor bättre än föregående års bokslut. En del av förklaringen till det negativa resultatet är att uthyrningen av lokaler i Gottsunda Centrum inte nått upp till planerad nivå. 

Uppsala Kommuns Industrihuskoncernens resultat på 9 miljoner kronor är sämre än föregående år och budget. Detta förklaras av bortfall av hyresintäkter och vissa utrednings- och saneringskostnader i Librobäck. 

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 1,7 miljoner kronor vilket är bättre än budget men sämre än föregående år. Främsta orsaken till att resultat är bättre än budget är försening i övertagande av moduler från Uppsala kommun och även lägre kostnader än väntat. 

Uppsala Kommun Förvaltningfastigheter AB:s resultat är -7 miljoner kronor. Resultatet är sämre än föregående år och budget, vilket beror på högre kostnader för hyresgästanpassningar för stadshuset. 

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB:s resultat är 5 miljoner kronor, vilket är bättre än både budget och föregående år. Det starkare resultatet beror främst på en reavinst vid försäljning av Gåvstagården samt försäljning av fyra fastigheter till Uppsala kommun.

Uppsala Parkerings AB:s resultatet efter finansiella poster är 16,2 miljoner kronor, vilket är i nivå med resultatet 2014 och 1,5 miljoner kronor bättre än budgeterade 14,7 miljoner kronor. Resultatet beror främst på en ökning i beläggning i bolagets garage och även ökning av antalet gatuparkeringar.

Fyrishov AB:s resultat på -4 miljoner kronor är bättre än budget och föregående år. Detta beror främst på ökade badintäkter, ökad uthyrning av hallar och uthyrning av stugbyn för transitboende till flyktingar. 

Uppsala stadsteater AB:s resultat är bätte än budget, vilket till stor del är en effekt av ökad biljettförsäljning. Även lägre pensionskostnader till följd av ett nytt pensionssystem bidrog till ett bättre resultat.

Uppsala Konsert och Kongress AB får årligen ett koncernbidrag från moderbolaget, Uppsala Stadshus AB. Beloppet fastställs av kommunfullmäktige inför kommande år och uppgår 2015 till 33,4 miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster är -33,9 miljoner kronor, det vill säga 0,5 miljoner kronor sämre än det fastställda koncernbidraget.

Uppsala Vatten och Avfall AB:s resultat är 8 miljoner kronor, vilket är sämre än såväl föregående år och budget. Att resultatet är sämre beror främst på mer avfallskatt betalats än planerat.