Rapport

Årsredovisning 2014 Uppsala Stadshus AB

Uppsala Stadshus AB är kommunens koncernbolag. Årsredovisningen beskriver kommunens bolag och det ekonomiska resultatet för året.

Sammanfattning

Året i korthet - nyckeltal och resultat 

Stadshuskoncernen hade i medeltal 755 medarbetare 2014, vilket är 14 fler än året innan. Den största förändringen kan noteras för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB som startade sin verksamhet 1 januari 2013 och som sedan dess fortlöpande gjort rekryteringar för att nå full bemanning. 

Resultatet efter finansiella poster ökade från 119 miljoner kronor år 2013 till 181 miljoner kronor år 2014. Om reavinster på 46 miljoner kronor exkluderas är årets resultat 135 miljoner kronor, vilket är 57 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet för koncernen och bolagen kommenteras på sidan fem och under respektive bolags
avsnitt. 

Balansomslutningen per 31 december uppgår till 18 757 miljoner kronor, en ökning med 723 miljoner kronor från de 18 034 miljoner kronor som redovisades i fjol. Ökningen speglar den höga investeringstakten i koncernen. En relativt stor andel av bolagens investeringar lånefinansieras. 

Soliditeten ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 476 miljoner kronor. Det är 109 miljoner kronor högre än föregående år. Investeringarna i Uppsalahemkoncernen är 785 (1 023) miljoner kronor där byggandet av 407 (468) nya lägenheter påbörjades under året. Uppsala Kommuns Fastighets AB slutförde förnyelsen av Gottsunda Centrum vilket står för merparten av bolagets investeringar på 41 miljoner kronor. AB Uppsala Kommuns Industrihus investerade 61 miljoner kronor, främst i Vaksala-Eke. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s investeringar uppgår till 315 miljoner kronor och avser om-, ny- och tillbyggnad av skolor samt åtgärdande av skador. Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter AB har investerat 26 miljoner kronor och bland större investeringar under året märks ombyggnad av Gränby Ishall, konstgräs på Österängen och markarbeten på Gränby sportfält. Uppsala Vatten och Avfall AB:s investeringar är 229 miljoner kronor och avser främst VA-ledningar.

Uppsalahemkoncernens positiva resultat på 235 miljoner kronor är bättre än såväl föregående år som budget. Förbättringen i relation till budgeterat resultat förklaras i huvdsak av reavinster från fastighetsförsäljningar.

Uppsala Kommuns Industrihuskoncernens resultat på 41 miljoner kronor är sämre än föregående år och budget. Detta förklaras delvis av att en hyresgäst upphört med sin verksamhet och inte längre hyr lokaler.

Uppsala Kommun Fastighetskoncernen redovisar ett resultat som är sämre än såväl föregående år som budget. En del av förklaringen är att uthyrningen av lokaler i Gottsunda Centrum inte nått upp till planerad nivå.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB redovisar 22 miljoner kronor. Det är väsentligt bättre än budget, vilket delvis förklaras av ett lågt ränteläge och lägre kostnader för underhåll än planerat.

Uppsala Kommun Förvaltningfastigheter AB:s resultat är -2 miljoner kronor. Innebär att resultatet är sämre än föregående år och budget, vilket följer av att mer arbete lags ned på fastigheterna än planerat. 

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB:s resultat på -2 miljoner kronor är sämre än budget och förklaras delvis av kostnader för efterarbete i bolagiseringsprocessen. 

Uppsala Parkerings AB:s resultat är betydligt bättre än föregående år och även bättre än budget. Volymen har ökat då bolaget 1 mars 2014 övertog den parkeringsverksamhet som tidigare bedrevs av gatu- och trafiknämnden i Uppsala kommun. 

Fyrishov AB:s resultat på -8 miljoner kronor är sämre än budget och föregående år. Bland annat har intäkter av uppdragsersättningar inte inte nått upp till budget.

Uppsala stadsteater AB:s resultat är bätte än budget, till stor del en effekt av ökad biljettförsäljning.

Uppsala Konsert och Kongress AB finansieras delvis på annat sätt än tidigare vilket förklarar att resultatet är sämre än föregående år. Resulatet motsvarar dock i stort budget och det koncernbidrag som erhålls från moderbolaget.

Uppsala Vatten och Avfall AB:s resultat är 32 miljoner kronor och är bättre än föregående år och budget. Bland annat blev intäkten av återbetald avfallskatt högre än förväntat.