Rapport

Årsredovisning 2014, Uppsala kommun

Kommunens årsredovisning beskriver vad som hänt under året och hur kommunen utvecklats utifrån de mål som kommunfullmäktige satt. Den redovisar också det ekonomiska resultatet.

Sammanfattning

Ekonomi på väg mot balans 

Kommunkoncernens resultat efter skatt är -110 miljoner kronor. Stadshuskoncernens resultat uppgår till 148 miljoner kronor medan kommunens resultat är -165 miljoner kronor. De delägda bolagen redovisar ett samlat resultat på 10 miljoner kronor. I resultatet för kommunkoncernen ingår elimineringar och justeringar på totalt -103 miljoner kronor. 

Resultatet för årets verksamhet i kommunen är -165 miljoner kronor, vilket motsvarar -1,7 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning att jämföra med budgeterade 0,6 procent. Resultatet justerat för jämförelsestörande poster är -9 miljoner kronor, vilket är en förbättring i förhållande till 2013 (-53 miljoner kronor) och 2012 (-152 miljoner kronor). Kommunens finansiella mål för 2014 har därmed inte uppnåtts.

Resultatet inom kommunens uppdragsnämnder och produktionsstyrelserna har stärkts jämfört med föregående år. Den största resultatförbättringen ägde rum inom Styrelsen för vård och bildning som förbättrat sitt resultat från -183 miljoner kronor föregående år till -18 miljoner kronor genom ett aktivt omställningsarbete. 

Under året har trenden med sjunkande nettokostnadsutveckling fortsatt. Trots detta är det nödvändigt med ett fortsatt starkt fokus på kostnadsnivåerna för att kommunens resultat ska kunna stärkas genom medvetna prioriteringar i organisation och verksamhet. Jämförelser med liknande kommuner och mot strukturårsjusterad standarkostnad är viktiga redskap för att identifiera områden med potential för förbättringar och för att säkerställa att likvärdiga förutsättningar skapas. De närmaste åren kommer en demografiskt driven volymutveckling påverka kommunens kostnader negativt, varför det är särskilt kritiskt att de tjänster som levereras utförs kostnadseffektivt och att biståndshandläggningen har hög kvalitet.

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Kommunfullmäktige styr de kommunala verksamheterna genom inriktningsmål, uppdrag, ägardirektiv, planer, program, policier och riktlinjer. De 69 inriktningsmålen beskrivs i avsnittet Uppsala kommuns verksamhet där respektive nämnds måluppfyllelse redovisas. Uppdrag och ägardirektivens verkställighet beskrivs i bilagan Kommunfullmäktiges uppdrag 2014–2017. Samtliga ägardirektiv till produktionsstyrelserna har verkställts och merparten av uppdragen till nämnderna har genomförts. Kommunens verksamhet bedrivs i allt väsentligt effektivt och ändamålsenligt även om utrymme finns för förbättringar. Vid årsskiftet genomfördes genomgripande förändringar av nämndstrukturen och dess förvaltingsorganisation. Det kommande året präglas därför av fortsatt omställning.