Rapport

Årsredovisning 2013, Uppsala Stadshus AB

Uppsala Stadshus AB är kommunens koncernbolag. Årsredovisningen beskriver kommunens bolag och det ekonomiska resultatet för året.

Sammanfattning

Året i korthet – nyckeltal och resultat

Tre nya fastighetsbolag startade sin verksamhet 2013 vilket avspeglas i stora förändringar av koncernens nyckeltal jämfört med tidigare år. 

Stadshuskoncernen hade i medeltal 741 medarbetare 2013, vilket är 47 fler än året innan. Större delen av ökningen är hänförlig till de nya fastighetsbolagen.

Resultatet efter finansiella poster ökade från 30 miljoner kronor år 2012 till 113 miljoner kronor år 2013. Exkluderas poster av engångskaraktär, reavinster och reaförluster, är resultatet innevarade år 59 miljoner kronor, att jämföra med -59 miljoner kronor föregående år, det vill säga motsvarande 118 miljoner kronor bättre. I jämförelse med årets budget är resultatet 116 miljoner kronor bättre. Resultatet för koncernen och bolagen kommenteras på sidan sju och under respektive bolags avsnitt.

Balansomslutningen per 31 december uppgår till 18 243 miljoner kronor, en ökning med 5 750 miljoner kronor från de 12 493 miljoner kronor som redovisades i fjol. Drygt 4 600 miljoner kronor av ökningen förklaras av de nya fastighetsbolagen som förvärvat verksamhetsfastigheter från Uppsala kommun. Större delen av köpeskillingen lånefinansierades. Ytterligare en del av ökningen av balansomslutningen avser Uppsalahemkoncernen, där förvärv skett av de återstående 49 procenten av Studenstaden AB och där investeringstakten varit hög i nyproduktion och förnyelse av lägenheter. Soliditeten minskade något, från 24 procent till 23 procent.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 6 110 miljoner kronor. Exkluderas de nya fastighetsbolagens förvärv av fastigheter från Uppsala kommun samt Uppsalahem AB:s förvärv av de återstående 49 procenten av Studenstaden AB är investeringarna 1 367 jämfört med 1 489 miljoner kronor året innan. Det är 122 miljoner kronor lägre än föregående år.

Investeringarna i Uppsalahemkoncernen är 1 023 miljoner kronor där 781 miljoner kronor avser nyproduktion och förnyelse av lägenheter. Uppsala Kommuns Fastighets AB slutförde förnyelsen av Gottsunda Centrum vilket står för merparten av bolagets investeringar på 76 miljoner kronor. AB Uppsala Kommuns Industrihus investerade 70 miljoner kronor, främst i Vaksala-Eke. Uppsala Kommuns Skolfastigheter AB:s investeringar (exklusive förvärv av fastigheter från Uppsala kommun) uppgår till 117 miljoner kronor och avser om-, ny- och tillbyggnad av skolor samt åtgärdande av skador. Fyrishov AB:s investeringar uppgår under året till 62 miljoner kronor, främst i byggnationen av nya multihallar. Uppsala Vatten och Avfall AB:s investeringar är 218 miljoner kronor och avser bland annat VA-ledningar.

Koncernens resultat efter finansiella poster är 113 miljoner kronor, motsvarande 83 miljoner kronor bättre än föregånde år. Rensat för engångseffekter de båda åren är resultatet 118 miljoner kronor bättre. I jämförelse med budget är resultatet 116 miljoner kronor högre. 

Uppsalahemkoncernens positiva resultat på 179 miljoner kronor är bättre än såväl föregående år som budget. Under året förvärvades de återstående 49 procenten av aktierna i Studenstaden AB vilket gav en positiv resultateffekt, dels genom en ökad volym, dels genom en reavinst vid en försäljning i samband med förvärvet. 

Även Uppsala Kommun Fastighetskoncernen redovisar ett resultat som är bättre än såväl föregående år som budget, främst på grund av en reavinst om 8 miljoner kronor. Uthyrningen av lokaler i Gottsunda Centrum har inte nått upp till planerad nivå vilket påverkat resultatet negativt.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB redovisar -2 miljoner kronor. Det är väsentligt bättre än budget, vilket delvis förklaras av ett lågt ränteläge och lägre kostnader för underhåll än planerat.

Uppsala Kommun Förvaltningfastigheter AB:s resultat är 2 miljoner kronor. En planerad ombyggnad av stadshuset har skjutits fram vilket inneburit lägre kostnader och ett bättre resultat än budgeterat.

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB:s resultat på -0,2 miljoner kronor är strax över budgeterad nivå. Då beläggningen ökat och taxan höjts i Centralgaraget kan Uppsala Parkerings AB redovisa ett resultat på -0,5 miljoner kronor, bättre än ifjol, men i nivå med budget.

Fyrishov AB:s resultat är sämre än budget och föregående år. Bland annat har intäkter av uppdragsersättningar inte inte nått upp till budget.

Uppsala stadsteater AB:s resultat är i nivå med budget. En positiv påverkan av ökad biljettförsäljning uppvägs av högre kostnader.

I Uppsala Konsert och Kongress AB:s resultat på -15 miljoner kronor ingår en hyressänkning och en kundförlust. Dessa borträknade är resultatet i nivå med föregående år, men sämre än budget. Resultatet har påverkats negativt av den osäkra konjunkturen.

Uppsala Vatten och Avfall AB:s resultat är 26 miljoner kronor, något lägre än föregående år, men betydligt bättre än budget. Ökade avfallsmängder och större volymer för biogas bidrog till detta.