Rapport

Årsredovisning 2013, Uppsala kommun

Kommunens årsredovisning beskriver vad som hänt under året och hur kommunen utvecklats utifrån de mål som kommunfullmäktige satt. Den redovisar också det ekonomiska resultatet.

Sammanfattning

Ekonomin är i balans

Uppsalas finansiella ställning är mycket god med en soliditet på 54 procent och med goda framtidsutsikter. Årets totala resultat är positivt med 919 (20) miljoner kronor. Det motsvarar 10,0 (0,2) procent av samlade intäkter i form av skatter och kommunalekonomisk utjämning att jämföra med budgeterade 2,0 (0,3) procent. Målsättningen är därmed uppnådd.

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Kommunens enheter samverkar för att skapa nytta för medborgarna. Under året har verksamheterna relaterat till ett antal inriktningsmål, uppdrag, ägardirektiv, policier och riktlinjer. 

Inriktningsmålen och de effekter som uppnåtts beskrivs i avsnittet Uppsala kommuns verksamhet. Uppdrag och ägardirektiv beskrivs kortfattat i avsnittet Uppsala kommunkoncern per enhet.

Information utöver detta återfinns i respektive nämnds, produktionsstyrelses eller aktiebolags egen rapportering.