Rapport

Årsredovisning 2012

Det här är resultatet för Uppsala kommun 2012 sammanställt i ett bokslut.

Dokument

Sammanfattning

Viktiga händelser 2012

 • Uppsala kommun redovisar ett positivt resultat på 20 miljoner kronor. Det motsvarar 0,2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. 
 • Kommunens befolkning fortsätter att öka under 2012 med 1,3 procent (2 624 personer) till totalt 202 625 invånare. 
 • Uppsala kommun behåller sitt goda kreditbetyg från Standard & Poor's. På medellång och lång sikt är betyget det näst högsta. På kort sikt det högsta möjliga. 
 • En gång- och cykelbro över Fyrisån är färdigbyggd. Bron förbinder Kungsängen med Stadsträdgården. 
 • Under året bedöms omkring 440 bostäder färdigställts och 650 bostäder har påbörjats. det är en minskning jämfört med föregående år. 
 • Gymnasieskolan har omorganiserats och samlats under styrelsen för vård och bildning.
 • Tillräckliga platser har funnits inom förskolan, men inte alltid där de önskats. De närmsta åren förutses ett fortsatt ökat behov av platser i förskolan och grundskolan. 
 • I mars spelades den tjugoandra bandyfinalen i följd på Studenternas idrottsplats.
 • I september fattade kommunfullmäktige beslut om stöd till alliansen bakom friidrotts- och innebandyhallen på Gränby sportfält. Därmed kan projekteringen för en av uppsalaidrottens efterlängtade hallar fortsätta. 
 • I januari 2012 överläts aktierna i kommunens helägda dotterbolag AB Uppsalabuss, Gamla Uppsalabuss AB och minoritetsandelen i Upplands Lokaltrafik AB (29%) till Landstinget i Uppsala län. 
 • Det har fattats beslut att från 1 januari 2013 ska alla fastigheter utom exploteringsfastigheter och bostadssociala fastigheter bolagiseras. 
 • Från 1 januari 2012 har Uppsala, Tierps och Östhammars kommun en gemensam räddningsnämnd. 
 • Under året har merparten av Uppsala kommuns uppdragskontor samlokaliserats till en nybyggd fastighet i anslutning till Resecentrum. 
 • I samverkan med flera kommuner i länet bildades en pensionsstiftelse med syfte att bidra till utjämning av kostnaden för pensionsåtagandet.