Rapport

Årsredovisning 2011

Uppsala kommuns bokslut för 2011.

Dokument

Årsredovisning 2011

PDF, 6 MB | Lyssna

Uppsala kommuns bokslut för år 2011.

Sammanfattning

V iktiga händelser 2011

 • För åttonde året i rad redovisar Uppsala kommun ett positivt resultat. Resultatet är 92 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.
 • Kommunens befolkning fortsätter att öka, under 2011 med 2 214 personer till totalt 200 001 invånare.
 • Uppsala kommun fick i december 2011 höjt kreditvärderingsbetyg av Standard & Poor's. På medellång och lång sikt är betyget AA+/positiv. På kort sikt har Uppsala oförändrat högsta betyg.
 • En gång- och cykelbro över Fyrisån vid Kungsängen har börjat byggas.
 • Under året bedöms att omkring 700 bostäder färdigställts och 1 200 bostäder påbörjats.
 • Uppsala Resecentrum, uppsalabornas knutpunkt för tåg och bussar, togs successivt i funktion under året med officiell invigning den 12 december.
 • Centrumutvecklingen har fortsatt, bland annat genom omvandling av Dragarbrunnsgatan till ett gångfartsområde.
 • Förnyelsen av Gottsunda centrum, påbörjad 2009 med planerat avslut 2012, fortskrider. Handelsytorna är i huvudsak färdigställda och i december påbörjades byggnationen av kulturdelen i anslutning till gallerian.
 • Utbyggnaden av en multihall i anslutning till Fyrishov har påbörjats. Flera arenafrågor ha fortsatt legat vilande i avvaktan på besked från kammarrätten (friidrott och innebandyhall på Gränby sportfält) och besked från EU-domstolen (Uppsala Arena vid Gränby köpcentrum).  
 • En gemensam kollektivtrafikmyndighet för länet bildades under Landstinget i Uppsala läns huvudmannaskap. Kommunens helägda bolag AB Uppsalabuss och Gamla Uppsala-buss AB och det delägda bolaget Upplands lokaltrafikAB (29 %) såldes efter årsskiftet till landstinget. 
 • Webbplatsen uppsala.se utsågs av Populär kommunikation till bäst kommunwebb 2011.
 • Det första verksamhetsåret har genomförts för den gemensamma överförmyndarnämnden för Uppsala, Tierps, Östhammars, Älvkarlebys, Heby och Knivsta kommuner.
 • Beslut är fattat och förberedelser genomförda för att bilda av fyra nya nämnder för samhällsbyggnadsverksamheten från januari 2012.
 • Beslut och överenskommelse har fattats om att bilda en gemensam räddningsnämnd för Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner med start från januari 2012.
 • Uppsalahem AB förvärvade 51 procent av aktierna i Studentstaden i Uppsala AB med 4 000 studentbostäder i en affär där Rikshem AB (fd Bostadsaktiebolaget Dombron) erhöll Uppsalahems dotterbolag Uppsalahem Attika AB. Affären innebar en reavinst på 1 523 miljoner kronor, vilket utgör den huvudsakliga förklaringen till det onormalt goda resultatet i Uppsala kommunkoncern.
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB sålde fastigheten Kvarnen till ALM Equity AB och Anderson Company Fastighets AB.