Delegationsordning

Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige

Arbetsordningen beskriver vilka regler och riktlinjer som Uppsala kommunfullmäktige arbetar efter.

Sammanfattning

Arbetsordningen innehåller regler och riktlinjer för

 • antalet ledamöter
 • när sammanträde ska hållas
 • presidium
 • vem som ska föra ordet, tills ny ordförande utsetts
 • kallelse
 • närvaroregistrering
 • inkallande av ersättare och deras tjänstgöring
 • föredragningsordning
 • rätt att delta i överläggningarna
 • anmälan av hinder att delta i sammanträde
 • motioner
 • interpellationer
 • frågor
 • särskild debatt
 • talarordning
 • debattregler för ärendedebatt
 • debattregler för interpellationsdebatt
 • regler för frågedebatt
 • propositionsordning
 • förfarande vid omröstningar
 • inspelning
 • sekreterare
 • protokoll
 • expediering av protokoll
 • valberedning.