Ärende

25. Nämndinitiativ om Uppsalas gymnasielektorer från Christopher Lagerqvist (M)