Ärende

14. Delårsuppföljning och helårsprognos per augusti 2017