Ärende

25. Fråga från Anna Manell (L) angående hantering av skolpeng hos annan huvudman