Interpellation/fråga

Fråga om barnfamiljer bland socialbidragshushållen