Ärende

16. Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 2016