Ärende

7. Månadsuppföljning av indikatorer för myndighetsutövning 2016