Ärende

12. Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour