Ärende

10. Revidering av räddningsnämndens delegationsordning