Ärende

Ärende om revidering av delegationsordning, arbetsordning för räddningsnämnden