Ärende

Naturreservatsbildning Kronparken

Uppsala kommun har utarbetat ett förslag till beslut och skötselplan för det blivande naturreservatet Kronparken, vilket omfattar 22 hektar i Uppsala kommun. Förslaget är på remiss från 8 februari till 8 mars.

Det här är ett beslutsunderlag.

Sammanfattning

Den föreslagna beslutshandlingen beskriver syfte och skäl till bildande av naturreservat. Beslutet innehåller föreskrifter för hur området får användas. Det innehåller även korta beskrivningar av reservatets värden och planeringsförutsättningar för området.

Skötselplanen innehåller övergripande beskrivningar av reservatet, dess naturvärden samt prioriteringar och mål med skötseln. Den innehåller även mer specifika beskrivningar, bevarandemål och skötselåtgärder för reservatets olika skötselområden samt kartor över dessa.