Ärende

Naturreservatsbildning Hammarskog

Uppsala kommun har utarbetat ett förslag till beslut och skötselplan för det blivande naturreservatet Hammarskog, vilket omfattar 541 hektar i Uppsala kommun. Förslaget är på remiss från 8 februari till 8 mars.

Det här är ett beslutsunderlag.

Sammanfattning

Den föreslagna beslutshandlingen beskriver syfte och skäl till bildande av naturreservat. Det innehåller även korta beskrivningar av reservatets värden och planeringsförutsättningar för området. Förslag till föreskrifter och förvaltningsinriktning beskrivs i text och karta.

Skötselplanen beskriver det övergripande målet med skötseln av naturreservatet och dess olika skötselzoner. Den innehåller även mer specifika beskrivningar, bevarandemål och skötselåtgärder för reservatets olika skötselområden. Till skötselplanen hör även kartor och en artlista.