Möteshandlingar

Plan- och byggnadsnämnden 24 januari

Kallelse och protokoll

Öppna alla

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ärenden

Öppna alla
 • Naturreservatsbildning Kronparken

  Typ av handling

  Ärende

  Sammanfattning

  <p>Den föreslagna beslutshandlingen beskriver syfte och skäl till bildande av naturreservat. Beslutet innehåller föreskrifter för hur området får användas. Det innehåller även korta beskrivningar av reservatets värden och planeringsförutsättningar för området.</p> <p>Skötselplanen innehåller övergripande beskrivningar av reservatet, dess naturvärden samt prioriteringar och mål med skötseln. Den innehåller även mer specifika beskrivningar, bevarandemål och skötselåtgärder för reservatets olika skötselområden samt kartor över dessa.</p>

  Organisation:
  Plan- och byggnadsnämnden
  Publicerad:
  8 februari 2018
 • Naturreservatsbildning Hammarskog

  Typ av handling

  Ärende

  Sammanfattning

  <p>Den föreslagna beslutshandlingen beskriver syfte och skäl till bildande av naturreservat. Det innehåller även korta beskrivningar av reservatets värden och planeringsförutsättningar för området. Förslag till föreskrifter och förvaltningsinriktning beskrivs i text och karta.</p> <p>Skötselplanen beskriver det övergripande målet med skötseln av naturreservatet och dess olika skötselzoner. Den innehåller även mer specifika beskrivningar, bevarandemål och skötselåtgärder för reservatets olika skötselområden. Till skötselplanen hör även kartor och en artlista.</p>

  Organisation:
  Plan- och byggnadsnämnden
  Publicerad:
  8 februari 2018