Ärende

Ärende om bildande av naturreservat Årike Fyris

Det här är ett beslutsunderlag.

Sammanfattning

Uppsala kommun har utarbetat ett förslag till skötselplan och ett beslut för det blivande naturreservatet Årike Fyris, vilket omfattar 482 hektar i Uppsala kommun. Förslaget är på remiss från 19 februari till 19 mars. Den föreslagna beslutshandlingen beskriver syfte och skäl till bildande av naturreservat. Förslag till föreskrifter och förvaltningsinriktning beskrivs i text och karta. Det innehåller även korta beskrivningar av reservatets värden och planeringsförutsättningar för området. Skötselplanen beskriver det övergripande målet med skötseln av naturreservatet och dess olika skötselzoner. Den innehåller även mer specifika beskrivningar, bevarandemål och skötselåtgärder för reservatets olika skötselområden, samt kartor över dessa.