Ärende

22. IFS Uppsala, ansökan om bidrag till funktionshinderföreningar för år 2019