Ärende

12 Kvartersnamn inom detaljplan för del av Gamla Uppsala 21:20, antagande