Yttrande

Yttrande över motion om nytt styrdokument för kvinnofrid