Yttrande

14 Remiss om ny deponi, täkt och återvinningsverksamhet, Fullerö 17:1 m.fl.