Yttrande

13 Yttrande över komplettering av tillstånd för bergtäkt, Almby 2:1