Yttrande

19. Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning för farligt avfall