Ärende

12. Yttrande över detaljplan för Glimmerns förskola, samråd