Ärende

Ärende om samrådsyttrande Granskning av detaljplan for del av kvarteret Dagfrid

Det här är ett beslutsunderlag.