Ärende

Ärende om fördelning av kulturnämndens investeringsmedel år 2015 samt preliminär plan för åren 2016-2019