Yttrande

08. Remiss från kommunstyrelsen avseende Mål och budget 2017-2019