Yttrande

6. Yttrande över remiss från Länsstyrelsen i Uppsala län