Ärende

8. Delegationsordning gatu- och samhällsmiljönämnden 2019-2022