Yttrande

7. Yttrande över granskning av intern kontroll samhällsmiljönämnden 2019-2022