Ärende

5 Igångsättning av projekt Stadshus 2020, allmän platsmark