Interpellation/fråga

2. Svar på skrivelser - fråga från Stojka Lakic (L)