Ärende

4. Revidering av gatu- och samhällsmiljönämndens delegationsordning