Ärende

Ärende om delårsbokslut med helårsprognos per april 2012

Det här är ett beslutsunderlag.