Ärende

6.3 Utse representant till nämndens styrgrupp för sociala företag