Ärende

6.8 Kontaktpolitikernas roll i föreningar samt återrapportering till nämnd