Ärende

4.2 Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun