Ärende

3.1 Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2015